De Zilverberk logo

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassing van onze algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 

Artikel 2: Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten

2.1 Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend na definitieve opmeting en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen door de aannemer.

2.2 Voorzieningen opgelegd door klant en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnsoverschrijding in dit geval.

2.3 Alle plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken ingeval van misbruik worden teruggegeven.

 

Artikel 3: Aanbod

3.1 Online catalogus. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Zilverberk niet. De Zilverberk is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Zilverberk is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Klant is ervan bewust dat de digitale weergave van kleuren, materialen en afbeeldingen op onze website www.de-zilverberk.be (hierna genoemd de ‘Website’) enkel ter illustratieve titel zijn (i.e. De Zilverberk streeft ernaar om een waarheidsgetrouwe weergave van de Producten te geven, doch alle afbeeldingen op de Website zijn ter illustratie).

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@de-zilverberk.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Zilverberk. De Zilverberk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


3.2 Doorlopende promotieactie: bij De Zilverberk krijg je bij iedere bestelling een gratis boom en/of fraaie Treecelet armband afhankelijk van je aankoopbedrag. Voor iedere verkochte armband plant Treecelet namelijk 5 bomen ergens waar ze het meest nodig zijn. De Zilverberk wil dankzij jouw aankoop zo bijdragen aan een duurzamere wereld. Vanaf een aankoopbedrag van € 1500 incl. btw. krijg je er vrijblijvend een gratis zilverberk of andere boom bovenop. 

De gratis boom mag je kiezen ter waarde van 5% van het totale aankoopbedrag, excl. btw. Wij kunnen je boom gratis planten wanneer deze plek zich in de tuin bevindt waar we ook de werken uitvoeren. Of wanneer we je aankoop reeds ter plaatse leveren. Wanneer je je boom liever op een andere locatie laat leveren of planten, dan rekenen we een aparte leveringskost aan. Wanneer jouw boom een extra machine behoeft om ter plaatse te geraken (dakterras, onbereikbare tuin … ) of te groot/zwaar is, dan worden deze werken extra in regie aangerekend. 

Deze doorlopende promotie geldt niet wanneer u een van onze producten aangekocht hebt via een derde partij.

 

Artikel 4: Werkformules De Zilverberk

BEGELEIDE ZELFBOUW

Je hebt een project dat je graag afgerond ziet maar je hebt hier hulp voor nodig: materiaal of machinaal, of twijfelt over de precieze manier van aanpak. Het initiatief en de verantwoordelijkheid van het project blijft in de handen van de klant, maar je kan op ons beroep doen voor advies en bouwmateriaal gedurende het volledige proces. Machines kunnen gebruikt worden in ons bijzijn, of gehuurd indien wij ze zelf niet nodig hebben. Omdat het op voorhand moeilijk vast te leggen valt hoeveel hulp je nodig zult hebben, zal deze formule op basis van uurtarief bekeken worden. Heb je ons slechts enkele uurtjes nodig, dan is het natuurlijk duurder dan een volledige dag.

BUDGET OPLOSSING

In deze formule bepalen wij samen met de klant een projectprijs. Hierna ligt de verantwoordelijkheid voor afwerking van het project bij ons. In de budgetoplossing zoeken we samen naar een manier om het eindproduct volgens de vereisten te maken door gebruik van hergebruikte materialen of de budgetvariant zonder kwaliteit uit het oog te verliezen. Als je kiest voor de budgetoplossing kies je voor standaard oplossingen met standaard materiaal op een kwalitatieve manier gedaan, maar niet verfijnd uitgewerkt. Maatwerk of duurder materiaal zal niet mogelijk zijn binnen deze formule en ook de afwerkingsgraad zal eerder laag zijn om de kosten in werkuren te kunnen beperken.

DUURZAME AFWERKING

In deze formule bepalen wij samen met de klant een projectprijs. Hierna ligt de verantwoordelijkheid voor afwerking van het project bij ons. In vergelijking met de budgetoplossing kunnen we in deze formule wel kiezen voor duurdere materialen en een grotere afwerkingsgraad. Echter blijft er wel een beperking op maatwerk en de verfijning van de afwerking. Alle opties worden samen besproken zodat alles duidelijk is wat kan en wat niet voor welke prijs. De aandacht in deze formule gaat naar een grote duurzaamheid van het eindproduct.

VERFIJND MAATWERK

In deze formule werken we met een op voorhand overeengekomen vaste projectprijs. De verantwoordelijkheid voor het verder uitwerken van het project ligt in onze handen. Vanzelfsprekend vraagt het meer tijd en toewijding om maatwerk met grote verfijning af te werken tot de vereisten. Deze formule is dan ook prijziger dan de voorgaande. Naast de afwerkingsgraad en het maatwerk kiezen we ook hier voor de meest duurzame materialen.

Indien overeengekomen kunnen we ook in regie werken, volgens deze prijzen. Al onze kosten en uren worden dan integraal doorgerekend aan de klant. Dit heeft een potentiële voordeel goedkoper te zijn, maar evengoed duurder. De inschatting ligt dan bij de klant zelf. Wanneer de werken van die aard zijn dat een goede inschatting van ons der wegen niet mogelijk is, kan het ook zijn dat we vragen om in regie te kunnen werken.

UURTARIEVEN

-              verfijnd houtwerk/schrijnwerk: € 40 excl. btw / Minimale aanrekening € 250 pp.

-              kluswerkjes of tuinaanleg: € 35 excl. btw / Minimale aanrekening € 200 pp.

-              ander niet gespecialiseerd werk: € 30 excl. btw / Minimale aanrekening € 175 pp.

-              verplaatsingsvergoeding 0,25/km

-              Huur/gebruik van machines wordt afgesproken per project

 

Artikel 5: Uitvoering van de werken

5.1. Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

5.2 De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Het risico gaat over op de klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden. Zelfs na hun incorporatie blijven de door de aannemer geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden opzichtens de aannemer betaald heeft.

5.3 Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant, en de aannemer genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant. De werf dient normaal toegankelijk te zijn, of door de klant gemaakt te worden, om de normale uitvoering van de werken en leveringen mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

5.4 De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de contractuele documenten, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de offerte beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

 

Artikel 6: Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting klant

6.1 Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 14 dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing of de plaatsing bestonden moeten binnen de 14 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Dit tenzij uit de bestelbon zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst vormen.


Artikel 7: Werking van hout

Hout is een natuurlijk product en daarom zijn elke boom en elk stuk hout uniek. Omdat hout een echt natuurproduct is, kunnen we geen garantie geven voor wat betreft verkleuring, scheuren of kromtrekken. Kwasten, jaarringen, scheuren en kleine onvolkomenheden en kleurverschillen behoren tot de natuurlijke eigenschappen van hout en geven het daarmee het eigen unieke karakter. Een kwast is een ronde, ovale of grillige vorm van hard en donker hout op de plaats waar een tak groeide.

Weersinvloeden

Hout dat buiten wordt toegepast, vergrijst door weersinvloeden en kan maatafwijkingen, vervormingen, kwasten, harszakken en scheurvorming vertonen. Dit zijn kenmerken van massief hout die zich manifesteren met het verstrijken van de tijd. Deze natuurlijke eigenschappen van het hout hebben geen effect op de kwaliteit, stevigheid of duurzaamheid van het bouwwerk.

Vergrijzing en vervorming

Zo vergrijst hout door zonlicht. Als het hout nat wordt, zet het uit en als het droogt, krimpt het. Hierdoor kunnen er spanningen ontstaan waardoor het hout kromtrekt of kan scheuren. De mate waarin hout verandert, verkleurt, kromtrekt of scheurt is niet te voorkomen noch te voorspellen. Dat is geheel afhankelijk van (weers)omstandigheden. Deze scheurvorming en vervormingen hebben echter geen enkel invloed op de sterkte van het hout en vormen geen reden voor klachten.

Kleurverschillen

Tijdens het impregneren, drogen en tijdens de opslag kunnen houten onderdelen zijn afgedekt door de stapeling op de pallet of verpakking. Andere delen worden daarentegen blootgesteld aan licht. Licht brengt een reactie op gang in het hout en bij het conserveringsmiddel, waardoor dit eerst bruin wordt en daarna plaatselijk verkleurt en verbleekt. Na een paar weken blootgesteld te zijn aan zonlicht krijgt het hout een uniforme kleur.

Harsvorming

Alle naaldhoutsoorten bevatten harszakjes. Door inwerking van zonlicht is het mogelijk dat in het eerste jaar hars uit het verse, nieuw gezaagde hout komt. De kleverige gelekte hars kan kristalliseren aan het houtoppervlak en neemt dan een geelachtige kleur aan. Deze processen zijn natuurlijk en worden als normaal beschouwd. Hars is eenvoudig te verwijderen door het met een stevige borstel of plamuurmes af te schrapen. Eventueel kun je nog een speciaal harsverwijderaar op alcoholbasis gebruiken.

Vlekken

Oppervlakkig wit- en groenachtige zoutvlekken zijn een mengsel van hars en impregneringsmiddel dat in de loop van de tijd door de invloed van zonlicht en het weer zal verdwijnen. Bij ernstige zoutvlekken kan het licht opgeschuurd worden. Ook kunnen tijdens opslag oppervlakkige witte schimmelvlekken ontstaan. Deze zijn niet schadelijk voor de gezondheid en zullen in de loop van de tijd door de invloed van zonlicht en het weer verdwijnen. Ze zijn ook eenvoudig met een doek te verwijderen.

Onderhoud

Indien je de oorspronkelijke kleur van het hout wil behouden, kan je het hout behandelen met een speciale houtolie of beits / verf / lak op waterbasis. Dit geeft een extra bescherming tegen houtrot, vertraagt het verweringsproces en voorkomt in enige mate scheurvorming. Hoe donkerder de gekozen kleur, hoe minder de natuurlijke vergrijzing zichtbaar is. Je kan deze optie ook door De Zilverberk laten uitvoeren.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid.

De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing.


Artikel 9: Garantie

Garantie hierna genoemd waarborg. Daarnaast wordt, behoudens anders luidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een wettelijk bepaalde waarborg gegeven van 24 maanden vanaf de oplevering. [AV1] [MG2] Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant. Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen 2 maanden aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

De waarborg dekt evenwel niet:

-      het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;

-      de schade veroorzaakt door overmacht;

-      een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;

-      vorst- of vochtschade.

Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen.

 

Artikel 10: Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

10.1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20%  van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

10.2. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.

10.3. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is na aangetekende ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8.5%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

10.4. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 5 euro/dag, [AV3] [MG4] met een maximum van 5% van de aannemingsprijs mits de klant de aannemer aangetekend ingebreke heeft gesteld.

 

Artikel 11: Betaling

11.1. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

11.2. Indien de termijn van betaling verstreken is, wordt  een verwijlinterest van 10% op jaarbasis aangerekend met een minimum van 50 euro vanaf de 14e dag na betalingstermijn (30 dagen na factuurdatum). Indien na aanmaning geen voorstel tot betaling, noch betaling volgt, dan worden verdere juridische stappen ondernomen.

11.3 Bevestiging van offerte

Bevestiging van offerte en/of deelaspecten ervan, dient schriftelijk (of via email) binnen de maand te gebeuren om te kunnen genieten van de prijzen zoals voorgesteld op de offerte. De offerte biedt geen garantie in oplevertermijn. De oplevertermijn wordt afzonderlijk afgesproken met klant en via mail bevestigd. Er worden pas materialen aangekocht na betaling van een voorschot, afhankelijk van de uit te voeren werken.

11.4 Betalingsvoorwaarden:

Betaling in schijven:

  • 30 % voorschotfactuur na technische opmeting en bevestiging project
  • 30 % tussentijdse factuur bij voltooiing 1ste structuur
  • 40 % saldo na voltooiing van plaatsing

Alle facturen betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum.


Artikel 12: GDPR

12.1. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door De Zilverberk verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan De Zilverberk. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop De Zilverberk zijn persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.de-zilverberk.be in ons algemeen beleid hieromtrent.


Artikel 13: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht


13.1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.
Alvorens een gerechtelijke procedure te starten, kan elk van de partijen verzoeken om elk technisch geschil voor te leggen aan de Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, www.bouwverzoening.be.

13.2 Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Contactgegevens

+32 494 86 81 95
info@de-zilverberk.be
Lispersteenweg 112
2500 Lier

Wij werken samen met...